ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

Шаповалова Ольга Вікторівна (1963 р.н.) – кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології.

Закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького у 1985 р. за  спеціальністю біологія. З 1985р по 1986 р. працювала на посаді вчителя біології  – СШ № 100, м. Харків; з 1987 – 1998 – старший лаборант, технік-технолог, аспірант, біолог, старший науковий співробітник – Інститут експериментальної ветеринарії, м. Харків; з 1998р по 2005р – завідуюча лабораторією мікробіології Інституту дерматології та венерології АМН України, м. Харків; 2005 – 2015 провідний науковий співробітник – ННЦ “Інститут  експериментальної і клінічної ветеринарної медицини” НААН України, м.  Харків; 2013 – 2018  доцент кафедри біотехнології Національного фармацевтичного університету  (2013-2014, 2014-2015 н.рр.– за сумісництвом). з 2018 року по теперішній час – доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології НФаУ. Загальний стаж роботи: 35 років (науково – педагогічний стаж – 8 р.).

Навчально-методична робота. Читає курси лекцій, проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін: Клінічна мікробіологія, Мікробіологія з основами імунології, Мікробіологія з основами епідеміології, Мікробіологія, вірусологія та імунологія з основами мікробіологічної діагностики, Виробнича практика в бактеріологічній лабораторії, Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень

Науково-дослідна робота. У 1995 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунологічна оцінка профілактичних препаратів проти лейкозу великої рогатої худоби».

Наукові інтереси: медична та ветеринарна бактеріологія, вірусологія, імунологія.

Є автором більше 170 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 1 навчального посібника, 4 методичних рекомендацій та 10 патентів України.

ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

Громадська діяльність. На кафедрі виконує обов’язки відповідального за наукову роботу, роботу СНТ, СУЯ. Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

Перелік основних наукових праць:

Статті.

 1. Шаповалова О.В., Філімонова Н.І. Роль дисциплін мікробіологічного профілю у формуванні професійної компетентності випускників НФаУ/ Відкриваємо нове сторіччя: здобутки та перспективи: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 100-річчю Національного фармацевтичного університету, м. Харків, 10 вересня 2021 р. / редкол. : А. А. Котвіцька та ін. – Харків : НФаУ, 2021. – С. 743 – 745.
 2.  Філімонова Н.І., Тіщенко І.Ю., Гейдеріх О.Г., Шаповалова О.В.  Пребіотичні та антимікробні властивості екстракту плодів сливи домашньої// Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії: Матеріали науково-практичної on-line конференції з міжнародною участю (м. Харків, 01 жовтня 2021 р.). – Х. : НФаУ, 2021. – С. 258-259
 3. Pseudomonas aeruginosa as a priority group representative of bacteria with multiple antibiotic resistance./ Vashchyk, Y., Morozenko, D., Seliukova, N., Zakhariev, A., Dotsenko, R., Zemlianskyi, A., Shapovalova, O., Dotsenko, E. /ScienceRise: Biological Science, 2021.  (3 (28), 33–40. https://doi.org/10.15587/2519-8025.2021.241238.
 4. Шаповалова О.В. Шакун О.А. Родина коронавірусів – виклики людству. Міжнародний науковий журнал «Грааль науки». 2021. № 5. С. 345-350. https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/grail-of-science/issue/view/04.06.2021/547.
 5. Шаповалова О.В. Пандемия туберкулеза и COVID-19: новые вызовы/ Актуальные вопросы фармакологии: от разработки лекарств до их рационального применения: Материалы II Международной онлайн научно-практической конференции. Бухара, 6-7 мая 2021. С. 139-141.
 6. Результати імунологічних досліджень на гельмінтози у пацієнтів з лікарською хворобою та алергічним дерматитом. Шаповалова О.В., Солошенко Е.М., Ярмак Т.П., Шевченко З.М. Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (26 березня 2021 р., м. Харків). Електрон. дані.  Х. : НФаУ, 2021. С. 121-123.
 7. Шаповалова О.В., Коренева Е.М. Вариабельность SARS-COV2 и ее последствия/ Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (26 березня 2021 р., м. Харків). Електрон. дані.  Х. : НФаУ, 2021. С. 119-121.
 8. Земцова А. А., Шаповалова О. В. Лабораторно-диагностическая значимость Кlebsiella pneumoniae в практике современной медицины/ Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (26 березня 2021 р., м. Харків). Електрон. дані.  Х. : НФаУ, 2021. С. 78.
 9. Microbiological parameters in patients with inflammatory complications after knee and hip joints endoprosthesis replacement and their diagnostic evaluation [Text]/ Shevtsova O.V., Marushchak O.P., Shapovalova O.V., Kuznetsova N.V.// Annals of Mechnikov Institute. –  2017, N 4. – С. 38-42 Режим доступу: https://zenodo.org/record/1133773#.W42XAtSLTGg
 10. The synthesis of 3,5-dibromo-2-chlorobenzoic acid hydrazides as potential antituberculous drugs [Text]/ Alferova D.O., Gritsenko I.S., Rebrik A.O., Kobzar N.P., Altukhov O.O., Shapovalova O.V., Kalyuzhna O.S., Suleiman M.M. //Вісник фармації, 2017. – № 4 (92). – С. 20-24.
 11. Солошенко Е.М., Кондакова Г.К., Шаповалова О.В. Щодо можливої участі еритроцитів у розвитку імунних реакцій/ Дерматологія та венерологія. 2019, № 3 (85). С. 8-12
 12. Орлова В.В., Шаповалова О.В., Двінських Н.В Дослідження антибіотичної активності нових сірковмісних і кисневовмісних  похідних діазолу/ .Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології: збірник наукових праць. Випуск 6. – Х.: Вид-во НФаУ, 2019. С. 374

Підручники.

1 монографія– Коринебактерии. Роль в патологи человека и животных/ Волянский Ю.Л., Бирюкова С.В., Шаповалова О.В., Стегний Б.Т., Манина Ж.Н., Горбатенко С.К. – Х.: ФОП Бровин А.В., 2014, – 252 с.;

4 методичних рекомендацій

 1. Манина Ж.Н., Шаповалова О.В., Бирюкова С.В. Фенотипическая идентификация недифтерийных бактерий рода Corynebacterium // Методические рекомендации для врачей, специалистов ветеринарной медицины и интернов по специальности «Бактериология» -Харьков, 2006.–66 с.,
 2. Завгородній А.І., Білушко В.В., Шаповалова О.В. Позмогова С.А., Тарасова О.В. Виділення L-форм мікобактерій. Методичні рекомендації для ветеринарних лабораторій, затв. Держ. Ком. Вет. 23.12.2009 р., наказ № 1,
 3. Маніна Ж.М., Бірюкова С.В., Подаваленко А.П., Шаповалова О.В. Фенотипові характеристики недифтерійних коринебактерій та їх клініко-епідеміологічне значення. Методичні рекомендації МОЗУ. Київ, 2009 р.,
 4. Методичні рекомендації “Фенотипові характеристики недифтерійних коринебактерій та їх клініко-епідеміологічне значення” Ж.М. Маніна, С.В. Бірюкова, А.П. Подаваленко, О.В. Шаповалова// Затверджено: Наказ Міністерства охорони здоров’я України N 628 від 27.07.2010 року;

1 посібник для лікарів-лаборантів – Уніфікація лабораторних методів дослідження в діагностиці захворювань, що передаються статевим шляхом /Укладачі І.І. Мавров, О.П. Бєлозоров, Л.С. Тацька, В.В. Кутова, О.В. Шаповалова та інш. // Харків: Факт, 2000.-120 с.,

Патент на корисну модель № 128720, МПК А 61К 39/00, А 61К  39/395, А61К 35/76, G 01N 33/531. Спосіб отримання антигену для діагностики вірусу лейкозу ВРХ в реакції імунодифузії за допомогою системи водорозчинних полімерів / Горбатенко С.К., Стегній Б.Т., Шаповалова О.В., Кузнецова О.В., М’ягких Н.В. ННЦ «ІЕКВМ» НАНУ. Заявл. 26.02.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19. 4 с.

Print Friendly, PDF & Email