ТІЩЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА

ТІЩЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Тіщенко Ірина Юріївна (02.10.65) – кандидат біологічних наук, доцент

Навчально-методична робота: Читає курси лекцій, проводить практичні та семінарські заняття з дисциплін: Клінічна мікробіологія, Мікробіологія з основами імунології, Мікробіологія з основами епідеміології, Мікробіологія, вірусологія та імунологія з основами мікробіологічної діагностики, Виробнича практика в бактеріологічній лабораторії, Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень

У 2022 році закінчила Харківський гуманітарний університет «Народна українська академія» та здобула кваліфікацію: філолог, перекладач з англійської мови.

Науково-дослідна робота:  у 1991 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Пошук та фармакологічне вивчення біологічно активних речовин, які проявляють анаболічну активність».

Наукови інтереси: медична мікробіологія, вірусологія, імунологія, патофізіологія. Особливу увагу приділяє вивченню наступних наукових напрямків:  роль мікробіоти людини в патогенезі захворювань, патогенез метаболічного синдрому та його зв’язок з мікробіоценозом, патофізіологія  системи крові, гуморальні фактори імунітету, патогенез запалення, механізми порушення тканинного росту, особливо онтогенезу; еволюція і генетика мікроорганізмів, механізми формування антибіотикорезистентності, питання протиінфекційного і протипухлинного імунітету.

Є автором 210 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 28 навчально-методичних праць, з них 11 підручників (8 з грифом МОН України), 6 навчальних посібників, 11 методичних рекомендацій та 3 патентів..

ТІЩЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА ТІЩЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА

Громадська діяльність. На кафедрі виконує обов’язки керівника практики здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики і лікування, відповідає за підготовку магістрів освітньої програми Лабораторна діагностика. Очолює виховну роботу на кафедрі. Делегат конференції трудового коллективу факультету медико-фармацевтичних технологій.
Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

Перелік основних наукових праць:

Статті

 1. Olena Koshova, Tanshin Sergi, Nataliia Filimonova, Tishchenko Irina, Nataliia Dubinina, Olena Shakun, Geyderikh Olga,. On Research of Pharmacological Activity of “Bioil”, Polyunsaturated Fatty Acids Concentrate. Global Journal of Medical Research, [S.l.], feb. 2022. ISSN 2249-4618. Available at: <https://medicalresearchjournal.org/index.php/GJMR/article/view/2650>. Date accessed: 22 sep. 2022.  DOI i: https://doi.org/10.34257/GJMRBVOL22IS1PG9
 2. Svetlana Misiurova, Iryna Tishchenko, Viktoriia Propisnova. Microbiological monitoring of antibiotic-resistant strains of microorganisms // New Trends in Polish and global pharmacy: Science, business, and modern education: Abstract book, Poznan, 29th-30th September 2022. –p. 81.
 3. Koshova O, Dubinina N, Tishchenko I et al. Research of the Parameters of Acute Toxicity of the Veterinary Drug “Bovistem”. Ann Adv Biomed Sci 2022, 5(1): 000181.
 4. N. Dubinina, Tishchenko, N. Filimonova. Features of teaching the fundamental and optional subjects to foreign applicants for higher education at the Department of Microbiology, Virology and Immunology of the National University of Pharmacy //. Вісник фармації. 2021. Вісник фармації  1 (101). – С.51-58. https://doi.org/10.24959/nphj.21.48
 5. Ю.В.Маслій, Н.І.Філімонова, О.А.Рубан, І.Ю.Тіщенко, С.А. Куценко. Вплив діючих речовин лікувальної жувальної гумки на патогенні властивості мікроорганізмів ротової порожнини //  Фітотерапія. Часопис. №4, 2021, c.40-44. https://uanm.org.ua/archives/292
 6. Н. І. Філімонова, І. Ю. Тіщенко, О. Г. Гейдеріх, О. В. Покришко. Біопрепарати: сучасні перспективи застосування // Український біофармацевтичний журнал, № 4 (65) 2020. – с. 78-81. https:// doi.org/10.24959/ubphj.20.289
 7. Дубініна Н.В., Тіщенко І.Ю., Кошова О.Ю. Методичні підходи до викладання дисципліни «Мікробіологія з основами епідеміології» для іноземних здобувачів вищої освіти на кафедрі мікробіології вірусології та імунології НФАУ // Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки: матеріали VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (26 листопада 2021 р.). – м. Київ: Самостійне електронне текстове наукове періодичне видання комбінованого використання, 2021. – с.50-57
 8. Svetlana Misiurova, Victoria Propisnova, Valeria Pasisnichenko, Irina Tishchenko. Study of the effect of metformin on platelet count (clinical practice case). Clinical and Medical Case Reports: International Conference: Scivoice Conferences, Raising Scientific Voice. 2019. Zurich, Switzerland. Oral Presentation.

Навчально-методичні публікації

 1. Современные аспекты создания пробиотиков: учебное пособие для студентов высш. учебн. заведений /Н. И. Филимонова, Н. В. Дубинина, Н. В. Рыбалкин, Тищенко И. Ю., под общ. ред проф. Н.И. Филимоновой. -Х., НФаУ, 2018.-95 с.
 2. Микробиология: учеб. для студентов высших учебных заведений / Н. И. Филимонова, Л. Ф. Силаева, Е. М. Дикая, О. Г. Гейдерих, Н. Е. Шевелева, Е. В. Глебова, Н. В. Дубинина, И. Ю. Тищенко, Е. А. Шакун, А. А. Буравель; под. общ. ред. Н. И. Филимоновой. – 2-е изд. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2019. – 720 с.
 3. Робочий зошит з мікробіології, вірусології та імунології. Загальна мікробіологія / Н. І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх, Л. Ф. Сілаєва, Н.В. Дубініна, І. Ю. Тіщенко, О.А. Шакун. – Харків : НФаУ, 2019. – 97 с.
 4. Мікробіологія: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Н.І. Філімонова. Л.Ф. Сілаєва, О.М. Дика, О.Г. Гейдеріх, Н.Ю. Щевельова, К.В. Глєбова, Н.В. Дубініна, І.Ю. Тіщенко, О.А. Шакун, О.О. Буравель. – 2-ге вид. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2019. – 676 с.
 5. Робочий зошит з мікробіології, вірусології та імунології. Спеціальна мікробіологія / Н. І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх, Л. Ф. Сілаєва, Н.В. Дубініна, І.Ю. Тіщенко, О. А. Шакун. – Харків : НФаУ, 2019. – 126 с.
 6. Рабочая тетрадь по микробиологии, вирусологии и иммунологии. Общая микробиология / Н. И. Филимонова, О. Г. Гейдерих, Л. Ф. Силаева, Н.В. Дубинина, И. Ю. Тищенко, Е. А. Шакун. – Харьков : НФаУ, 2019. – 96 с.
 7. Рабочая тетрадь по микробиологии, вирусологии и иммунологии. Специальная микробиология / Н. И. Филимонова, О. Г. Гейдерих, Л. Ф. Силаева, Н.В. Дубинина, И. Ю. Тищенко, Е. А. Шакун. – Харьков : НФаУ, 2019. – 105с
 8. Робочий зошит з Мікробіології для підготовки до ліцензійного екзамену «Крок-1» / Н. І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх, Н.В. Дубініна, Л. Ф. Сілаєва, Р. В. Доценко, І. Ю. Тіщенко, О.А. Шакун, А. О. Буравель – Харків : НФаУ, 2019. – 277 с.
 9. Microbiology Workbook to Prepare for the KROK 1Licensing Exam / N. I. Filimonova, O. G.Heyderich, N. V.Dubinina, L. F.Silaeva, I. Yu. Tishchenko, O. A. Shakun, A. O. Buravel – Kharkiv: NUPh, 2020. – 146 р.
 10. Робочий зошит з Мікробіології для підготовки до ліцензійного екзамену «Крок-1» / Н. І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх, Н.В. Дубініна, Л. Ф. Сілаєва, І. Ю. Тіщенко, О.А. Шакун, А. О. Буравель – Харків: НФаУ, 2020. – 228 с.
 11. Рабочая тетрадь по Микробиологии для подготовки к лицензионному экзамену«Крок-1» / Н. И. Филимонова, О. Г. Гейдерих, Н.В. Дубинина, Л. Ф. Силаева, И. Ю. Тищенко, Е. А. Шакун, А. О. Буравель – Харьков : НФаУ, 2020. – 231 с.
 12. Working notebook on microbiology, virology and immunology. Part 1.General microbiology. / N. I. Filimonova, E. A. Shakun,I. Yu. Tishchenko –                                                                             Kharkiv: NUPh, 2021. – 95 p.

 

 

Print Friendly, PDF & Email