Науково-педагогічний склад

Науково-педагогічний складФІЛІМОНОВА НАТАЛІЯ ІГОРІВНА 

доктор медичних наук, професор, заслужений професор НФаУ, завідувачка кафедри. Захистила докторську дисертацію на тему «Мікробіологічне обґрунтування раціонального сумісного використання глюкокортикоїдів і нестероїдних протизапальних засобів з антибіотиками» (науковий консультант – доктор медичних наук, професор Ю.Л. Волянський).

Є автором більше 210 наукових праць, в тому числі 2 монографій, 4 підручників, 7 навчальних посібників, 7 методичних рекомендацій та 13 патентів України. Нагороджена почесною грамотою Об’єднання організацій роботодавців медичної та мікробіологічної промисловості. Голова Комітету «Мікробіологія» фахової експертизи тестових матеріалів ліцензійного іспиту «Крок-1» для спеціальності «Фармація» при МОЗ України, Член Товариства мікробіологів України. Член спеціалізованої вченої ради Д 64.618.01 ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України». Член Вченої ради НФаУ, член об’єднаної ради факультетів НФаУ, член Центральної методичної ради НФаУ, член методичної профільної комісії з біомедичних дисциплін НФаУ, член апробаційної ради НФаУ зі спеціальності 14.03.05 – «Фармакологія». Член редакційних колегій журналів «Аннали Мечниковського інституту», «Український біофармацевтичний журнал» та «Вісник фармації».

Науково-педагогічний складНауково-педагогічний склад

Науково-педагогічний складНауково-педагогічний склад

 

 

Науково-педагогічний складГЕЙДЕРІХ ОЛЬГА ГРИГОРІВНА 

кандидат медичних наук, доцент, завуч кафедри. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Піоціанін як антибактеріальний та імуногенний субстрат синьогнійної палички».

Є автором 98 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 3 підручників, 10 навчальних посібників, 5 методичних рекомендацій та 2 патентів України. Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського; делегат конференції трудового колективу навчально-наукового інституту прикладної фармації, член Вченої ради навчально-наукового інституту прикладної фармації.

Науково-педагогічний склад Науково-педагогічний склад

Науково-педагогічний складДУБІНІНА  НАТАЛІЯ ВЛАДИСЛАВІВНА 

кандидат медичних наук, доцент, методист кафедри. Захистила кандидатську дисертацію на тему «Протимікробні властивості глюкогенних амінокислот та їх синергізм з антибіотиками».

Є автором більше 90 наукових праць, в тому числі 4 монографій, 2 підручників, 11 навчальних посібників, 1 патенту України. Відповідальна за профорієнтаційну роботу. Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського

 

Науково-педагогічний склад  Науково-педагогічний склад

 

Науково-педагогічний складТІЩЕНКО ІРИНА ЮРІЇВНА 

кандидат біологічних наук, доцент, захистила кандидатську дисертацію на тему «Пошук та фармакологічне вивчення біологічно активних речовин, які проявляють анаболічну активність».

Є автором 137 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 7 підручників, 6 навчальних посібників, 11 методичних рекомендацій. Виконує обов’язки керівника практики здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики і лікування, відповідає за підготовку магістрів освітньої програми Лабораторна діагностика. Очолює виховну роботу на кафедрі. Делегат конференції трудового коллективу факультету медико-фармацевтичних технологій. Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського

Науково-педагогічний склад Науково-педагогічний склад

Науково-педагогічний складШАПОВАЛОВА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА 

кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник, доцент, захистила кандидатську дисертацію на тему «Імунологічна оцінка профілактичних препаратів проти лейкозу великої рогатої худоби».

Є автором більше 150 наукових праць, в тому числі 1 монографії, 1 навчального посібника, 4 методичних рекомендацій та 9 патентів України. Виконує обов’язки відповідального за наукову роботу, роботу СНТ, СУЯ. Член Товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.  Позаштатний експерт НААУ з акредитації медичних лабораторій на відповідність вимогам стандарту ДСТУ EN ISO 15189.

 Науково-педагогічний склад Науково-педагогічний склад

Науково-педагогічний складКОШОВА ОЛЕНА ЮРІЇВНА

кандидат фармацевтичних наук, старший науковий співробітник, доцент, захистила кандидатську дисертацію на тему «Експериментальне обгрунтування клінічного застосування антидіабетичного збру «Фітоглюнор».

Є автором та співавтором понад 160 наукових робіт (58 статей, 88 тез доповідей, 12 патентів на корисну модель, 2 інформаційних листа, 1 методичні рекомендації). Член асоціації фармакологів України та товариства мікробіологів України ім. С.М. Виноградського.

Науково-педагогічний склад   Науково-педагогічний склад

Наукові публікації співробітників кафедри

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА ЛІТЕРАТУРА

2022-2023 рік

Мікробіологія: Метод. реком. для здоб. вищ. осв. фармац. вищ. навч. заклад / Н. І. Філімонова, Н. В. Дубініна, О. Г. Гейдеріх та ін. ; за ред. Н. І. Філімонової. – Харків : НФаУ, 2023. – 144 с.

Виробнича практика у бактеріологічній лабораторії : навчальний посібник / Н. І. Філімонова, О. В. Шаповалова, І. Ю. Тіщенко та ін. ; за ред. Н. І. Філімонової. – Харків : НФаУ, 2022. – 293 с.

Filimonova N. I., Geyderikh O. G., Tishchenko I. Y., Koshova O. Y. Tropical infections: tutorial for students of higher education institutions / edited by Nataliia Filimonova. − Kharkiv : NUPh, 2023. – 196 p.

2021-2022 рік

Робочий зошит з Мікробіології для підготовки до ліцензійного екзамену «Крок-1» / Н. І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх, Н.В. Дубініна, І. Ю. Тіщенко, О. А. Шакун,– Харків : НФаУ, 2021. – 185 с.

2020 рік

Філімонова, Н. І. Мікробіологічна безпека лікарських препаратів та парфумерно–косметичних засобів для здобувачів вищої освіти зі спеціальностей «Фармація. Промислова фармація», «ТПКЗ» / Н. І. Філімонова, Л. Ф. Сілаєва, Н. В. Дубініна. – Харків : НФаУ, 2020. – 120 с.

Workbook by Microbiology to prepare for the licensed exam “Krok–1” / N. I. Filimonova, O. G. Geiderikh, N. V. Dubinina, L. F. Silaieva, I. Yu. Tyshchenko, O. A. Shakun, A. O. Buravel. – Kharkiv : NUPh, 2020. – 146 p.

Working notebook on microbiology, virology and immunology. Part 1. General microbiology. / N.I. Filimonova, E.A. Shakun, I.Yu. Tishchenko -Kharkiv: NUPh, 2021. – 95 p.

2019 рік

Микробиология: учеб. для студентов высших учебных заведений / Н. И. Филимонова, Л. Ф. Силаева, Е. М. Дикая, О. Г. Гейдерих, Н. Е. Шевелева, Е. В. Глебова, Н. В. Дубинина, И. Ю. Тищенко, Е. А. Шакун, А. А. Буравель; под. общ. ред. Н. И. Филимоновой. – 2-е изд. – Харьков : НФаУ : Золотые страницы, 2019. – 720 с.

Мікробіологія: підруч. для студентів вищ. навч. закл. / Н.І. Філімонова. Л.Ф. Сілаєва, О.М. Дика, О.Г. Гейдеріх, Н.Ю. Щевельова, К.В. Глєбова, Н.В. Дубініна, І.Ю. Тіщенко, О.А. Шакун, О.О. Буравель. – 2-ге вид. – Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2019. – 676 с.

Вступнику Національного фармацевтичного університету 2019 : посібник / А. А. Котвіцька, Н. В. Живора, С. В. Погорєлов,  Н.В. Дубініна та ін. ; за ред. А. А. Котвіцької. – Вид. 24-те, перероб. та допов. – Х. : НФаУ, 2019. – 120 с.

Робочий зошит з мікробіології, вірусології та імунології. Частина 1. Загальна мікробіологія / Н. І. Філімонова, О. Г. Гейдеріх, Л. Ф. Сілаєва, Н.В. Дубініна, І. Ю. Тіщенко, О.А. Шакун – Харків : НФаУ, 2019. – 97 с.

Робочий зошит з Мікробіології для підготовки до ліцензійного екзамену «Крок-1» / Н.І. Філімонова, О Г. Гейдеріх, Н.В. Дубініна, Л.Ф. Сілаєва, Р.В. Доценко, І.Ю. Тіщенко, О.А. Шакун, А.О. Буравель – Харків : НФаУ, 2019. – 277 с.

Тропические инфекции : конспект лекций для соискателей высшего образования высших учебных заведений / Н. И. Филимонова, О. Г. Гейдерих, Н. В. Дубинина, Е. М. Дикая ; под общ. ред. проф. Н. И. Филимоновой. – Харьков : НФаУ, 2019. – 169 с.

2018-2017 рр

Абітурієту Національного фармацевтичного університету / А.А. Котвіцька, Н.В. Живора, С.В. Погорєлов, Н.В. Дубініна а ін. ; за ред. проф. Котвіцької А.А.– Вид.22 е, перероб. та допов. – Х: НФаУ, 2017 – 120 с.

Вступнику Національного фармацевтичного університету 2018 : посібник / А. А. Котвіцька, Н. В. Живора, С. В. Погорєлов,  Н.В. Дубініна та ін. ; за ред. А. А. Котвіцької. – Вид. 23-те, перероб. та допов. – Х. : НФаУ, 2018. – 120 с.

СТАТТІ У ЕНЦИКЛОПЕДІЇ

Дубініна Н.В. Мікрофлора людини / Н.В. Дубініна / К. : Енциклопедія Сучасної України, – 2019. – Т. 21. – С. 22-23. http://esu.com.ua/search_articles.php?id=67594 .

Дубініна Н. В. Всесвітня організація охорони здоров’я // Велика українська енциклопедія. https://vue.gov.ua/Всесвітня_організація_охорони_здоров’я (дата звернення: 20.05.2020).

СТАТТІ

2023 рік

 1. Dubinina N., Tishchenko I., Koshova O., Kalinichenko S., Samadov B. VACCINES FOR HIV PREVENTION: ACHIEVEMENTS AND PERSPECTIVES // Norwegian Journal of development of the International Science No 110/2023 https://drive.google.com/file/d/1VsVmiC9sqYoqKM2YubDAXF_S-xvfA-YV/view?usp=sharing 
 2. Vitalii Moskalov; Olena Koshova; Sabina Ali; Nataliia Filimonova, Ityna Tishchenko (28 July 2023). “Impact of xenogenic mesenchymal stem cells secretome on a humoral component of the immune system”WikiJournal of Medicine 10 (1): 9. doi:10.15347/WJM/2023.004Wikidata Q115703404. ISSN 2002-4436.

2022 рік

 1. Halyna Hryhoriv; Illia Mariutsa; Sergiy M. Kovalenko; Victoriya Georgiyants; Lina Perekhoda; Nataliia Filimonova; Olga Geyderikh; Lyudmila Sidorenko The Search for New Antibacterial Agents among 1,2,3-Triazole Functionalized Ciprofloxacin and Norfloxacin Hybrids: Synthesis, Docking Studies, and Biological Activity Evaluation Sci. Pharm. 2022, 90 (1), 2; https://doi.org/10.3390/scipharm90010002
 2. Koshova O. Research of the Parameters of Acute Toxicity of the Veterinary Drug “Bovistem” Koshova O, Lavrik A., Moskalev V., Filimonova N., Tishchenko I., Dubinina N., Heiderich O., Chikitkina V., Laryanovskaya Y., Shakun O./ Annals of Advanced Biomedical Sciences MEDWIN PUBLISHERS ISSN: 2641-9459 Research Article Volume 5 Issue 1 Received Date: March 25, 2022 Published Date: April 19, 2022 DOI: 10.23880/aabsc-16000181.
 3. Koshova Olena, Tanshin Sergi, Filimonova Nataliia, Tishchenko Irina, Dubinina Nataliia, Shakun Olena, Geyderikh Olga,. On Research of Pharmacological Activity of “Bioil”, Polyunsaturated Fatty Acids Concentrate. Global Journal of Medical Research, [S.l.], feb. 2022. DOI i: https://doi.org/10.34257/GJMRBVOL22IS1PG9.

2021 рік

 1. Миргород В. С.; Філімонова Н. І.; Башура О. Г.; Бобро С. Г. Study of the effect of dermatological phytogel on the ability of microorganisms to form a biofilm Фармацевтичний журнал, 2021, Т. 76, No 5 – с. 68-76 Ю.В.Маслій, Філімонова Н.І., Рубан О.А., Тіщенко І.Ю., Куценко С.А. Вплив діючих речовин лікувальної жувальної гумки на патогенні властивості мікроорганізмів ротової порожнини //Фітотерапія. Часопис. №4, 2021, С. 40-44.
 2. Дубініна Н. В.; Тіщенко І. Ю.; Філімонова Н. І. Features of teaching the fundamental and optional subjects to foreign applicants for higher education at the Department of Microbiology, Virology and Immunology of the National University of Pharmacy NEWS OF PHARMACY 1 (101) 2021. – С. 51-58.
 3. Dubinina, N. Features of teaching the fundamental and optional subjects to foreign applicants for higher education at the Department of Microbiology, Virology and Immunology of the National University of Pharmacy / N. Dubinina, I. Tishchenko, N. Filimonova // Вісник фармації. – 2021. – № 1 (101) – С. 51-58. DOI: 24959/nphj.21.48
 4. Григорів Г. В.; Маріуца І. О.; Коваленко С. М.; Сидоренко Л. В.; Перехода Л. О.; Філімонова Н. І.; Гейдеріх О. Г.; Акопівна В. Г. Structural modification of ciprofloxacin and norfloxacin for searching new antibiotics to combat drug-resistant bacteria Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science», No5 (33) 2021. -С.4-11
 5. Євтушенко М. С., Кошова О. Ю., КрижнаС. І. Дослідження стану неспецифічного захисту при експериментальному пародонтиті у щурів та його корекція. // Лікарська справа. – 2021. – Вип.1-2. – С. 51-56.
 6. Maria Evtushenko, Elena Kosheva, Svetlana Kryzhna Study of influence of bacterial lysate on cytokine indicators in experimental periodontis in rats / (2021), «Eureka: Health Sciences» Number 4 Р.73-80. DOI: 10.21303/2504-5679.2021.001970 https://journal.eu-jr.eu/health/article/view/1970
 7. Mariia Ievtushenko, Elena Kosheva, Svitlana Kryzhna. Histological study of the effect of bacterial lysates on the state of periodontal tissue in experimental periodontitis in rats. // Science rise medical science. – 2021. – volume 5(44). – P. 41-47. http://journals.uran.ua/sr_med/article/view/241983
 8. Євтушенко М. С., Кошова О. Ю., КрижнаС. І. Дослідження пливу бактеріального лізату на показники активності лізосомальних фосфатаз при експериментальному пародонтиті у щурів. // Лікарська справа. – 2021. – Вип.3-4. – С. 46-51.
 9. Кошова О.Ю., Миргород В. С., Башура О. Г., Бобро С.Г. А.Ф. Еремин ФАРМАКОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМБІНОВАНОГО ГЕЛЮ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ ЛІКАРСЬКИХ РОСЛИН ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ // фармацевтичний вісник ISSN 2312-0967. Pharmaceutical review. 2021. No 3 С. 57-63. https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas/article/view/12438/11686
 10. Study of certain mechanisms of anti-inflammatory effect of tanacetum parthenium extract on adjuvant arthritis model in rats. Mishchenko Oksana,Kyrychenko Inna, Koshova Olena. Pharmacologyonline. 2021. Vol. 3. P. 367-375. https://pharmacologyonline.silae.it/files/archives/2021/vol3/PhOL_2021_3_A040_Mishchenko.pdf

2020 рік

 1. Pharmacological properties chemical composition “Momordica charantia L” / B. Sh. Samadov, F.S. Jalilova, N.V. Dubinina and ect. / Тиббиёдта янги кун. – 2020. – 2 (30/2) – С. 234-237.
 2. Мусаева Д.М. Антиоксидантная коррекция фармакометаболизирующей функции печени при экспериментальном токсическом гепатите / Д.М. Мусаева, Б.Ш. Самадов , Н.В. Дубинина и др. // Вестник науки и образования. – 2020. –  No 14 (92). Часть 1. – С. 63-70.
 3. О. В. Пахомов, Е. Р. Грабовецкая, Н. И. Филимонова, Н. В. Дубинина, О. Г. Гейдерих. Использование полиэтиленоксида и гидроксиэтилкрахмала в качестве заменителей плазмы крови при криоконсервации интерстициальных клеток семенников у мышей. Репродуктивная эндокринология. 2020. №55. 67-71.  DOI: 18370/2309-4117.2020.55.67-71 Q=4
 4. Study of anti–virus actions of metabolites of lactobacteria / S. V. Kalinichenko, K. V. Melentyevа, N. V. Dubinina, N. V. Zvereva, I. I. Toryanik, N. G. Popova, O. V. Pakhomov // Wiadomości Lekarskie. – 2020. – Vol. 73, № 7. – P. 1484–1488. Part of ISSN: 00435147
 5. Мікробіологічне обгрунтування створення нових підходів до корекції мікробіоценозів верхніх дихальних шляхів / Калініченко С.В., Дубініна Н.В. // Вызовы и достижения медицинской науки и образования: Коллективная монография. Рига, Латвия: «Baltija Publishing», 2020.  стр 54-74.DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-024-7-4
 6. Пахомов О. В., Грабовецкая Е. Р., Филимонова Н. И., Дубинина Н. В., Гейдерих О. Г.. Использование полиэтиленоксида и гидроксиэтилкрахмала в качестве заменителей плазмы крови при криоконсервации интерстициальных клеток семенников у мышей. Репродуктивная эндокринология. 2020. №55. 67-71.DOI: 18370/2309-4117.2020.55.67-71 Q=4
 7. Бондаренко С.Є., Леонтьєва Ф.С., Висоцький О.В., Морозенко Д.В., Глєбова К.В., Гейдеріх О.Г., Дубініна Н.В., Котик А.В. Біохімічні маркери сироватки крові у хворих на різних стадіях остеоартрозу кульшового і колінного суглобів. Український журнал медицини, біології та спорту. 2020. № 5(3). 173–178. DOI: 26693/jmbs05.03.173
 8. Селюкова Н. Ю. Стан гістоструктури яєчників статевозрілих нащадків щурів народжених від матерів з фетоплацентарною недостатністю / Н. Ю. Селюкова, Ю. Б. Лар’яновська, І. В. Волохов, Г. В. Стороженко, О. Ю. Кошова // Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 4 (26). – Р. 386-394. https://jmbs.com.ua/pdf/5/4/jmbs0-2020-5-4-386.pdf
 9. Tsykhanovska Iryna. Preclinical testing of the double iron oxide-based health supplement / Tsykhanovska Iryna, Shmatkov Daniyil, Evlash Victoria, Koshova Olena, Bielikova Nadiia, Bolgova Natalia. // Journal of Sport and Health Research. – 2020. – Vol.12(2).– Р. 288-301. https://www.researchgate.net/publication/341741405_Preclinical_testing_of_the_double_iron_oxide-based_health_supplement \
 10. Larysa Iakovlieva. Application of the Cryopreserved Pigskin Substrate for Correction of Immunity Disorder (Experimental Research) / Larysa Iakovlieva, Olena Koshova, Oksana Tkachova and Anatoly Gordienko // Trends in Pharmaceutical Research and Development. – 2020. – Vol.2. – Р 93-103. https://bp.bookpi.org/index.php/bpi/catalog/book/192
 11. Євтушенко М. С., Кошова О. Ю., Крижна С. І. Дослідження впливу бактеріального лізату на показники оксидативного стресу при експериментальному пародонтиті у щурів. // Лікарська справа. – 2020. – Вип.7-8. – С. 50-55.

2019 рік

 1. Basha rJabbar Ali Al-Sahlanee, Koshova O. Yu., Senyuk I. V. (Kharkiv) The in fluence of extracts from prunus domestica on disorders of intestinal peristalsis induced by barium chloride action in mice / Bashar Jabbar Ali Al-Sahlanee, Koshova O. Yu., Senyuk I. V. // ISSN 2312-0967 – 2019. – № 4. – Р. 66-69
 2. Постой В. В. Протизапальна активність комбінованого гелю на основі рослинних компонентів на моделі ад’ювантного артриту у щурів / В. В. Постой, О. Ю. Кошова, Л. І. Вишневська // Український біофармацевтичний журнал. – 2019. – № 4 (61). – С. 48-54. Електронний ресурс, код доступу: https://doi.org/10.24959/ubphj.19.243
 3. Mорозенко Д.В., Глєбова К.В., Іваннікова С.В., Гейдеріх О.Г., Шаповалова О.В., Деревянко А.В. Біохімічні маркери функціонального стану печінки при лямбліозі. Український журнал медицини, біології та спорту. 2019. Том 4, № 2(18). 149 – 153.
 4. Солошенко Е.М., Кондакова Г.К., Шаповалова О.В. Щодо можливої участі еритроцитів у розвитку імунних реакцій // Дерматологія та венерологія. 2019, № 3 (85). С. 8-12.
 5. Сравнительная характеристика и тенденции развития эпидемического процесса гепатита С в Украине и в Узбекистане / Б.Ш. Самадов, Д.М. Мусаева, Н.В. Дубинина // Тиббиёдта янги кун. – 2019. –  №4 (28). – С. 284-290.

2018 рік

 1. Ханс Мані Імунологічні показники хворих на хронічний тонзиліт при лікуванні традиційними методами та з застосуванням високоенергетичного лазера / Мані Ханс, С. В. Калініченко, Н. І. Скляр, Н. В. Дубініна // Вісник проблем біології та медицини. – 2018. – Вип. 1, Т. 1 (142). – С. 209-212. DOI 29254/2077-4214-2018-1-1-142-209-212
 2. Гращенкова С.А. Дослідження гострої та специфічної токсичності таблеток «Елгацин», засобу геропротекторної дії  / С. А. Гращенкова, О. Ю. Кошова, Л. В. Яковлєва // Фармакологія та лікарська токсикологія. – 2018. – №1. – С. 73-80
 3. Зайченко А. В.Влияние экстракта из листьев персика обыкновенного на состояние иммунологической реактивности крыс при хроническом иммобилизационном стрессе / А. В.Зайченко, О. Я. Мищенко, Х. Ш. Шарифов, Е. Ю. Кошевая, Е. Л. Халеева// Вестник фармации. – 2018. – № 3 (85). – С. 102-109.
 4. Штрыголь С. Ю.Экспериментальное обоснование применения продукта функціонального назначения «VitaBar» в питании человека / С. Ю. Штрыголь, Е. Ю. Кошевая, С. А. Гращенкова, В. В. Евлаш, О. В. Товчига, Т. К. Юдкевич, В. Г. Горбань, Л. Ф. Товма, С. В. Никитин// Вестник фармации. – 2018. – № 2 (80). – С.69-76.
 5. Кошевая Е. Ю. «Экспериментальное изучение влияния глюкозами на гидрохлорида на развитие патоспермии стареющих крыс, вызванной доксорубицином» / Кошевая Е. Ю., Яковлева Л. В., Ковалева Е. А. // Вестник фармации. – 2018. – № 3 (81). – С. 72-81.Електронний ресурс, код доступу:http://elib.vsmu.by/handle/123/20645
 6. Mishchenko O. Influence of extract of peach ordinary (persica vulgaris) leaves on the state of thymic-lymphatic element of the immune system of rats in conditions of chronic immobilization stress / O. Mishchenko, G. Zaychenko, Ch. Sharifov, O. Koshova, Yu. Laryanovska, O. Khalieieva // Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». – 2018.– №3(13) РР.13-18. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/16526
 7. Immunomodulatory properties of the cryopreserved pigskin substrate in an experiment / L.V. Iakovlieva, O.Yu. Koshova, O.V. Tkachova, A.D. Gordienko // Asian J. Pharmaceutics. – 2018. – Vol. 13. – № 2. – URL: http://www.asiapharmaceutics.info/index.php/ajp/article/view
 8. The Study of the Specific Toxicity of “Apiprost” / KovalV.M., YarnykhT.G., TykhonovO.I., KoshovaO.Yu., BashuraO. G., Shpychak О.S// J. Pharm. Sci. &Res. – Vol. 10(9). – 2018. – Р. 2155-2159. Електронний ресурс, код доступу: https://www.jpsr.pharmainfo.in/issue.php?page=109
 9. Investigation of the Mechanism of Action of New Hepatoprotective Herbal Drugs in the Experiment / Oleg V. Gerush1, Larysa V. Iakovlieva, Olena Yu. Koshova, Sergii O. Spiridonov // Journal of Global Pharma Technology. – 2018/ –Vol.10(08)/ – P. 397-409.Електроннийресурс, коддоступу: http://www.jgpt.co.in/index.php/jgpt/issue/view/130
 10. ЯковлеваЛ. В.Соединения магния: лекарственные средства, их потребление и перспективы создания нового препарата. Часть3. Результаты експериментального исследования стресспротекторной активности нового магнийсодержащего препарата «МАГ-М6693» на модели острого иммобилизационного стресса у крыс / Л. В.Яковлева, В. П. Снегирев, Д. В. Снегирева, Е. Ю. Кошевая, Л. Г. Алмакаева // Вестник фармации. – 2018. – № 3 (81). – С. 65-72

Патенти

 1. Патент на корисну модель № 128720, МПК А 61К 39/00, А 61К 39/395, А61К 35/76, G 01N 33/531. Спосіб отримання антигену для діагностики вірусу лейкозу ВРХ в реакції імунодифузії за допомогою системи водорозчинних полімерів / Горбатенко С.К., Стегній Б.Т., Шаповалова О.В., Кузнецова О.В., М’ягких Н.В. ННЦ «ІЕКВМ» НАНУ. Заявл. 26.02.2018; опубл. 10.10.2018, Бюл. № 19. 4 с.
 2. Патент №120509 на корисну модель Україна, МПК (2017.01) C07B 43/00 А61К 31/427, А61Р 29/00. Гідроброміди 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активність / Єрьоміна Г. О., Кошова О. Ю., Щербініна В. С., Перехода Л. О., Єрьоміна З. Г., Демченко А. М. – заявл. № u 2017 03567 від 12.02017; опубл. 10.11.2017, Бюл. № 21.
 3. Патент №120847 на корисну модель Україна, МПК (2017.01) С07B 43/00, А61К 31/427, А61Р 29/00. Похідні 2-[4-арил-2-фенілімінотіазол-3-іл]-етанолу, що проявляють протизапальну активність / Єрьоміна Г. О., Кошова О. Ю., Щербініна В. С., Юдкевич Т. К., Гращенкова С. А., Перехода Л. О., Єрьоміна З. Г., Демченко А. М. – заявл. № u 2017 03579 від 12.04.2017; опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22.
 4. Пат. № 122804 Україна, МПК (2017.01) А61N 65/00 А61К 9/19 (2006/01) A61P 29/00. Спосіб одержання фармакологічно активної субстанції з протизапальною та антимікробною дією / Марчишин С. М., Фещенко Г. І., Олещук О. М., Козир Г. Р., Ткачук Н. І., Кошова О. Ю. – u 2017 08078; заявл. 03.08.2017; опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2.
 5. Патент №135084 на корисну модель Україна, МПК (2019.01) А23С 19/076 (2006.01) А23С 23/00 Спосіб виробництва сиркового десерту / Цихановська І.В., Евлаш В.В., Александров О.В., Гонтар Т.Б., Кошова О.Ю. – u 2019 00898; заявл. 29.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.
 6. Патент №135083 на корисну модель Україна, МПК (2019.01) А23С 19/06 (2006.01) Склад сиркового десерту / Цихановська І.В., Евлаш В.В., Александров О.В., Гонтар Т.Б., Кошова О.Ю. – u 2019 00897; заявл. 29.01.2019; опубл. 10.06.2019, Бюл. № 11.

 ТЕЗИ

2022 рік

 1. Гейдеріх О. Г., Філімонова Н. І .МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ ГЕНЕТИЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ ПЛАЗМІД В УМОВАХ ОНЛАЙН // Актуальні питання мікробіології у медичній освіті і науці: матеріали всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції, присвяченої 100-річчю кафедри мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д. П. Гриньова (м. Харків, 22-23 вересня 2022 р.) / ред. колегія.: М.М. Мішина, О.О. Вовк, І.А.Марченко – Харків : ХНМУ, 2022. – С. 44
 2. Тіщенко І. Ю., Філімонова Н.І., Дубініна Н.В., Кошова О.Ю. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ МІКРОБНОГО ПЕЙЗАЖУ ШКІРИ У ХВОРИХ НА ПСОРІАЗ І ОСОБ, ЩО НЕ МАЮТЬ ДАНОЇ ПАТОЛОГІЇ // Актуальні питання мікробіології у медичній освіті і науці: матеріали всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції, присвяченої 100-річчю кафедри мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д. П. Гриньова (м. Харків, 22-23 вересня 2022 р.) / ред. колегія.: М.М. Мішина, О.О. Вовк, І.А.Марченко – Харків : ХНМУ, 2022. – 126-128
 3. Філімонова Н. І., Гейдеріх О. Г., Тіщенко І. Ю., Сенюк І. В. ВПЛИВ МІКРОБІОТИ КИШЕЧНИКА НА СТРЕСОСТІЙКІСТЬ ЛЮДИНИ // Актуальні питання мікробіології у медичній освіті і науці: матеріали всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції, присвяченої 100-річчю кафедри мікробіології, вірусології та імунології ім. проф. Д. П. Гриньова (м. Харків, 22-23 вересня 2022 р.) / ред. колегія.: М.М. Мішина, О.О. Вовк, І.А.Марченко – Харків : ХНМУ, 2022. –128-129

2021 рік

 1. Дубініна Н.В., Тіщенко І.Ю., Кошова О.Ю. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ” ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ. / Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наук. пр.]: матеріали VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 26 листопада 2021 р.). Київ, 2021. С.50-57. ISSN 2709-6750 Наукова платформа Open Science Laboratory
 2. Tishchenko I.Yu., Misiurova S.V., Koshova O.Yu., Dubinina Yu.V., Nardid K.V. ANTIBIOTIC RESISTANCE: POSSIBLE WAYS TO OVERCOME // Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (26 березня 2021 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2021. – С. 51.
 3. Shakun O. A.,Koshevaya E. Yu.STATISTICAL ANALYSIS OF ALLERGIC DISEASES IN KHARKIV AND KHARKIV REGIONS FOR THE PERIOD 2016-2020. // Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (26 березня 2021 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2021. – С.85-87.
 4. Кошова О.Ю., Тіщенко І.Ю., Шакун O. A.ІМУНОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЯК МАРКЕРИ СТРЕС-АСОЦІЙОВАНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ ПСИХОСОМАТИЧНОГО ГЕНЕЗУ. // Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (26 березня 2021 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2021. –С.127-128
 5. Тіщенко І.Ю., Філімонова Н.І., Дубініна Н.В., Кошова О.Ю., Шакун О.А. МІКРОБІОТА І ПСИХІЧНИЙ СТАН. // Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (26 березня 2021 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2021. – С.24
 6. Евтушенко М.С., Кошова О.Ю., Крижна С.І. ВПЛИВ РЕСПІБРОНУ НА АКТИВНІСТЬ ФАГОЦИТОЗУ ПРИ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ЗАПАЛЕННІ ТКАНИН ПАРОДОНТУ У ЩУРІВ // Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (26 березня 2021 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2021. – С.124
 7. Кошевая Е.Ю., Гращенкова С.А., Лаврик А.А., Москалев В.Б., Юдкевич Т.К., Еремин А.Ф. ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРЕПАРАТА ДЛЯ КРС НА КЛЕТОЧНОЕ ЗВЕНО НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ИММУНИТЕТА МЫШЕЙ С НОРМАЛЬНЫМ ИММУННЫМ СТАТУСОМ // Мікробіологічні та імунологічні дослідження в сучасній медицині: матеріали науково-практичної міжнародної дистанційної конференції (26 березня 2021 р., м. Харків). – Електрон. дані. – Х. : НФаУ, 2021. – С.126.
 8. ПРОТИЗАПАЛЬНА АКТИВНІСТЬ НОВОСТВОРЕНОГО ЕКСТРАКТУ МАРУНИ ДІВОЧОЇ НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІЙ МОДЕЛІ АРТРИТУ У ЩУРІВ /Міщенко О.Я., Кириченко І.В., Кошова О.Ю. // Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання експериментальної та клінічної біохімії» (01 жовтня 2021 р., Харків, Україна) С. 284-285 https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/27623/1/284-285.pdf
 9. Міщенко, О. Я., Кириченко, І. В., & Кошова, О. Ю. (2021). ВПЛИВ ЕКСТРАКТУ МАРУНИ ДІВОЧОЇ НА РІВЕНЬ ПРО-ТА ПРОТИЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ НА МОДЕЛІ АД’ЮВАНТНОГО АРТРИТУ У ЩУРІВ. С 132-133 https://dspace.nuph.edu.ua/bitstream/123456789/27673/1/132-133.pdf
 10. Дубініна Н.В., Тіщенко І.Ю., Кошова О.Ю. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ “МІКРОБІОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ” ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА КАФЕДРІ МІКРОБІОЛОГІЇ, ВІРУСОЛОГІЇ ТА ІМУНОЛОГІЇ. / Сучасні тенденції та концептуальні шляхи розвитку освіти і педагогіки [зб. наук. пр.]: матеріали VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Київ, 26 листопада 2021 р.). Київ, 2021. С.50-57. ISSN 2709-6750 Наукова платформа Open Science Laboratory
 11. Сілаєва Л.Ф., Дубініна Н.В., Шакун О.А., Тіщенко І.Ю., Кошова О.Ю. ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ПРЕПАРАТІВ АНТИМІКРОБНОЇ ДІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ СУБСТАНЦІЙ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ. The XIII International Science Conference «Perspectives of development of science and practice» (December 14 – 17, 2021), Prague, Czech Republic. 413-415. ISBN – 978-1-68564-522-9 DOI – 46299/ISG.2021.II.XIII

2020 рік

 1. Гращенкова С.А. ВИЗНАЧЕННЯ ПОТЕНІЙНОЇ ТОКСИЧНОЇ ДІЇ ТАБЛЕТОК ЕЛГАЦИН ПРИ ПОВТОРНИХ ВВЕДЕННЯХ ЩУРАМ ПЕРЕДСТАРЕЧОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ «Фізіологія, валеологія, медицина: сучасний стан та перспективи розвитку» : матеріали всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 3 квітня 2020 р., м. Харків) / Гращенкова С.А., Кошова О.Ю., Яковлєва Л.В. – Х. : НФаУ, 2020. – С. 37 с.
 2. Кошова О. Ю. ГІПОХОЛЕСТЕРИНЕМІЧНА ДІЯ КАПСУЛ «РАВІСОЛ®» НА МОДЕЛІ АЛІМЕНТАРНОЇ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЇ У ЩУРІВ, ВИКЛИКАНОЇ ВНУТРІШНЬОШЛУНКОВИМ УВЕДЕННЯМ ХОЛЕСТЕРИНУ. ІІ Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» 15 травня 2020 Харків-Україна. Х. : НФаУ, 2020. – С. 117-118.
 3. Матірна А. В., Кошова О. Ю. ТЕРАПЕВТИЧНА РЕЗИСТЕНТНІСТЬ ПРИ ШИЗОФРЕНІЇ З ПОЗИЦІЙ ГЕНЕТИКИ І ФАРМАКОГЕНЕТИКИ. ІІ Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» 15 травня 2020 Харків-Україна. Х. : НФаУ, 2020. – С. 132-133.
 4. Семко Д. І., Кошова О. Ю. ФАРМАКОГЕНЕТИКА: ПЕРСПЕКТИВНИЙ ШЛЯХ ПЕРСОНАЛІЗАЦІЇ ФАРМАКОТЕРАПІЇ ЗАХВОРЮВАНЬ. ІІ Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» 15 травня 2020 Харків-Україна. Х. : НФаУ, 2020. – С. 186-187.
 5. Евтушенко М. С., Кошевая Е. Ю.1, Крыжная С. И. In vitro эффекты иммуностимулирующего бактериального лизата на функцию лимфоцитов крыс. Отделение полиморфноядерных лимфоцитов и стимуляция mlbl. ІІ Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю «Від експериментальної та клінічної патофізіології до досягнень сучасної медицини і фармації» 15 травня 2020 Харків-Україна. Х. : НФаУ, 2020. – С. 78-79.
 6. Кошова О.Ю. СКРИНІНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ЗРАЗКІВ КОМБІНОВАНОГО ГЕЛЮ З ФІТОКОМПЛЕКСОМ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ШКІРИ РІЗНОГО ҐЕНЕЗУ НА МОДЕЛІ ГОСТРОГО ТЕРМІЧНОГО ЗАПАЛЕННЯ / О.Ю. Кошова, С.А. Гращенкова, В.С. Міргород, О.П. Єрьомін, С.Г. Бобро // ІІІ Науково-практична inernet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція», 19 листопада 2020. – Харків. – 2020. – С. 153.
 7. Попова Т.В. ВИВЧЕННЯ ПРОТИАЛЕРГІЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГЕЛЮ ІЗ ДИМЕТИНДЕНУ МАЛЕАТОМ ТА ДЕКСПАНТЕНОЛОМ / Т.В. Попова, Д.В. Литкін, О.Ю. Кошова, Г.П. Кухтенко // ІІІ Науково-практична inernet-конференція з міжнародною участю «Механізми розвитку патологічних процесів і хвороб та їхня фармакологічна корекція», 19 листопада 2020. – Харків. – 2020. – С. 237
 8. Шаповалова О. В., Філімонова Н.І. НОВІ ВИДИ МІКОБАКТЕРІЙ, ЩО МАЮТЬ КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ /Матеріали науково-практичної конференції «Мікробіологічні читання пам’яті професора Юрія Леонідовича Волянського». Харків, 2020. С. 90 – 91.
 9. Шаповалова О.В., Філімонова Н.І. МОЛЕКУЛЯРНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТУБЕРКУЛЬОЗНИХ МІКОБАКТЕРІЙ / М-ли науково-практичн. дист. конф.«Мікробіологія, вірусологія та імунологія в сучасній клінічній і лабораторній медицині», присвячена пам’яті відомого вченого-мікробіолога, доктора медичних наук, професора І.Л. Дикого. Харків, НФаУ, 19 березня 2020. С. 88.
 10. Сердюченко Т.С., Шаповалова О.В. БАКТЕРІЇ РОДУ ENTEROCOCCUS ТА ЇХ КЛІНІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ / М-ли науково-практичн. дист. конф.«Мікробіологія, вірусологія та імунологія в сучасній клінічній і лабораторній медицині», присвячена пам’яті відомого вченого-мікробіолога, доктора медичних наук, професора І.Л. Дикого. Харків, НФаУ, 19 березня 2020. С. 73.
 11. Богачик Ю.Р., Шаповалова О.В. ІМУНОЛОГІЯ ТА ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА ГЕЛЬМІНТОЗІВ/ М-ли науково-практичн. дист. конф.«Мікробіологія, вірусологія та імунологія в сучасній клінічній і лабораторній медицині», присвячена пам’яті відомого вченого-мікробіолога, доктора медичних наук, професора І.Л. Дикого. Харків, НФаУ, 19 березня 2020. С. 12.

2019-2017 рр

 1. SYNTHESIS AND ANTITUBURCULOSIS ACTIVITY OF SOME DERIVATIVES OF AMIDES 2- (BENZOYLAMINO)(1-R-2-OXO-1,2-DIHYDRO-3H-INDOLE-3-YLIDENE) ACETIC ACID / Rebrik A. O., Shapovalova O. V., Alferova D. O. // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 22.
 2. BIOTESTING RESEARCH ON PARAMECIUM CAUDATUM / Chadchenko D. А., Zimlyanskiy M. А., Shapovalova О. V. // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (Kharkiv, April 18-20, 2018). – Kharkiv: NUPh, 2018. – P. 191.
 3. MOROZENKO D.V., GLIEBOVA K.V., GEYDERIKH O.G., SHAPOVALOVA O.V. Probiotics and prebiotics for animals: modern view of the problem. International Multidisciplinary Conference “Science and technology of the present time: priority development directions of Ukraine and Poland”. 2018. 19–20 October. Wolomin, Republic of Poland. Vol. 1. 82 – 85.
 4. Губаренко М.Д., Шаповалова О.В., Дашко В.А. МЕТОДИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ ПРИ ВІДБОРІ ФЕНОТИПІВ СОСНИ ЗВИЧАЙНОЇ (PINUS SYLVESTRIS L.) З ПІДВИЩЕНОЮ СТІЙКІСТЮ ДО ЗБУДНИКА КОРЕНЕВОЇ ГУБКИ. Концептуальні напрями розвитку наукових знань (частина ІІ): матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. м. Київ, 24-25 листопада 2018 р.- Київ: МЦНД, 2018. С. 6-8.
 5. Зотова О.М., Шаповалова О.В., Стрельников Л.С., Козьмук Н.М. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ МІКРОФЛОРИ КИШЕЧНИКА ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ. Концептуальні напрями розвитку наукових знань (частина ІІ): матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. м. Київ, 24-25 листопада 2018 р.- Київ: МЦНД, 2018. С. 12-13.
 6. ОЦЕНКА И КОРРЕКЦИЯ СОСТОЯНИЯ МИКРОФЛОРЫ КИШЕЧНИКА У ДЕТЕЙ ПОДРОСТКОВОГО ВОЗРАСТА [Текст]/ О.Н. Зотова, А.И. Носкова, Н.Н. Козьмук, О.В. Шаповалова, Л.С. Стрельников// Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць, випуск 2. – X.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 82-85.
 7. MICROBIOLOGICAL ASPECTS OF DEVELOPMENT OF ANTI-STAPHYLOCOCCAL DRUGS BASED ON PROBIOTICS STRAINS OF LACTOBACILLI / Kalinichenko S.V., Korotkykh O.O., Antusheva T.I., Dubinina N.V.// International research and practice conference “Innovative technology in medicine: experience of Poland and Ukraine”, 20–21 жовтня 2017 р. – Lublin, Repablic of Poland, 2017 – C. 180-183.
 8. Макаренко, Е.Э. ЛИШАЙНИКИ КАК ИСТОЧНИК БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ [Текст]/ Е.Э. Макаренко, О.В. Шаповалова, О.П. Стрилец// Сучасні досягнення фармацевтичної технології і біотехнології : збірник наукових праць, випуск 2. – X.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 135-137.
 9. THE MICROORGANISMS ANTIBIOTIC RESISTANCE AND ITS MECHANISMS [Text]/ Т. А Apollonova., O. V. Shapovalova, S. K. Dzhoraeva, N. V. Sobol // Topical issues of new drugs development: Abstracts оf XXIV International Scientific And Practical Conference Of Young Scientists And Student (April 20, 2017) in 2 vol., Vol.1.  – Kh.: Publishing Office NUPh, 2017. – P. 307

Print Friendly, PDF & Email